Regulamin serwisu

 1. Dokonanie aktywacji konta użytkownika zgodne jest z akceptacją regulaminu, który określa zasady korzystania z Usług Portalu lemon-trip.com. Każdy z Klientów poinformowany jest o tym fakcje, przed aktywacją Usług.
 2. Treści zawarte w Portalu lemon-trip.com służą do umieszczania informacji handlowych i informacyjnych, korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
 3. „Fradnet Agencja Interaktywna” z siedzibą w 58-160 Świebodzice, NIP: 884-260-87-75, REGON: 021889388, jest podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Portalu lemon-trip.com, dokonał rozpowszechnienia w intrenecie oraz innych mediach, każdy Klient może mieć dostęp do Serwisu w dowolnym dla siebie miejscu i czasie, zastrzegając iż zaakceptował on regulamin.    

 

KAŻDY UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH PUNKTÓW:

 

§1

Zakres podmiotowy Regulaminu

 

Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z www.lemon-trip.com. Warunkiem aktywacji Klienta jest wypełnienie formularza rejestracyjnego , dane Klienta powinny być zgodne z Art.65 KW [fałszywe dane osobowe]

 1. „Klientem” [użytkownikiem] jest:
  1. Firma będąca właścicielem obiektu noclegowego zlecająca reklamę na www.lemon-trip.com ,

  2. Osoba prywatna będąca właścicielem obiektu noclegowego zlecającego reklamę na www.lemon-trip.com,

  3. Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami do korzystania z Portalu www.lemon-trip.com ,

 2. Prawo korzystania ze statusu klienta [firma, osoba prywatna] wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy z Portalem lub wcześniejszej rezygnacji z Usług.

 

§2

Zakres przedmiotowy regulaminu

 

 1. Portal lemon-trip.com w ramach Umowy z Klientem (właściciela obiektu noclegowego) przygotowuje za pomocą panelu administracyjnego:
  1. opis główny zleconego obiektu,

  2.  skrócony opis obiektu,

  3. do 10 zdjęć dodawanych przez portal,

  4. Dane teleadresowe obiektu,

  5. Oznaczenie lokalizacji na mapie,

  6. Formularz kontaktowy,

  7. Udogodnienia,

  8. Zdjęcie panoramiczne,

  9. Ofertę specjalną,

  10. Moduł pogodowy,

  11. Informacja o ilości osób odwiedzających stronę,

  12. Jednorazowa sesja fotograficzna obiektu,

  13. Reklama również na portalach społecznościowych takich jak: twitter , Facebook, gogle + , youtube. 

 2.  W ramach Umowy Portal lemon-trip.com udostępnia Klientom dostęp do „ panelu klienta”, w którym w zależności od statusu będzie mógł dokonywać zmian.
 3. Za pomocą „panelu klienta” Osoba prywatna , Firma:
  1. Może:

   • Edytować opis główny,
   • Edytować skrócony opis,
   • Dodać do 100 zdjęć,
   • Edytować dane teleadresowe obiektu,
   • Edytować udogodnienia,
   • Zmieniać zdjęcie panoramiczne,
   • Dodawać oferty specjalne,
  2. Nie może:
   • Dodawać stron Serwisów:
    • erotycznych,
    • stron w budowie,
    • łamiących prawo,
    • zawierające treści faszystowskie,
    • propagujących totalitarne ustroje,
    • zachęcających do przemocy i nienawiści,
    • niemających żadnych wartości,
    • stron gdzie przeważają reklamy nad treścią,
    • podstron serwisu głównego,
    • zawierających szkodliwe oprogramowanie,
    • stworzonych do manipulacji w wynikach wyszukiwania,
    • innych stron nie związanych z tematyką www.lemon-trip.com
 4. Za pomocą „panelu klienta” Użytkownik:
  1. Może:
   • Dodawać , zmieniać swoje zdjęcie profilowe,
   • Komentować i oceniać obiekty i atrakcje,
   • Dodawać aktualności i artykuły,
   • Zmieniać swój status,
   • Dodawać obiekty do ulubionych,
   • Wysyłać prywatne wiadomości do innych Użytkowników,
   • Czatować ,
  2. Nie może:
   • Patrz netykieta
 5. W ramach Umowy Portal lemon-trip.com nie udostępnia Klientom  praw do projektów graficznych, bazy danych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu  oraz Usługi , a także innych użytych rozwiązań.

 

 §3

Newsletter 

Usługa newslettera świadczy firma Fradnet Agencja Interaktywna na zasadach określonych w poniższym Regulaminie:

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych od Fradnet Agencja Interaktywna oraz podmiotów współpracujących.

 2. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z e-maili, oraz w Ustawieniach Subskrypcji.

 3. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i informowane jest komunikatem potwierdzającym zgodność operacji.

Fradnet Agencja Interaktywna zastrzega sobie prawo do:

 • Możliwości chwilowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to potrzebne ze względów technicznych.

 • Zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników (kosmetycznych) oraz większych z poprzedzoną informacją.

 • Całkowitego wyłączenia newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez konieczności podania przyczyny.

 • Usunięcia konta użytkownika , który naruszył niniejszy Regulamin.

 

§4

Recenzje

 • Napisana recenzja jest oparta na moich własnych doświadczeniach i przedstawia moje rzeczywiste zdanie na temat obiektu. Potwierdzam, że nie mam powiązań osobistych ani służbowych z tym obiektem oraz że nie czerpię korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem niniejszej recenzji.

 

 

§5

Netykieta

 

 1. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów – szanuj to.
 2. Wyrażaj swoje zdanie tak , aby nie urazić innych.

 3. Pamiętaj Portal lemon-trip.com powstał by łączyć ludzi z pasją, nie po to by kogoś obraża.

 4. Zachowania niezgodne z Regulaminem będą karane , a konto Klienta zostanie zablokowane,    

 5. Pisz rzeczowo i na temat , tak aby każdy mógł Cię zrozumieć,

 6. Nie publikuj wątków nie zgodnych z tematyką Portalu,

 7. Przejrzy i przeczytaj ostatnie newsy ,

 8. Pamiętaj o odpowiednich tytułach wiadomości,           

 

 

§6

Szczegółowe obowiązki klienta

 

 1. Klient ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności,
 2. Klient ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących praw autorskich,

 3. Klientowi zabrania się działania na szkodę portalu oraz innych klientów,

 4. Zabrania się przez klienta działań konkurencyjnych co do portalu,

 

 

§7

Ograniczenia odpowiedzialności Portalu

 

 1. Portal ponosi względem Klienta odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej i zobowiązuje się do wyciągnięcia konsekwencji od danego pracownika i rekompensaty za szkody wynikłe z winy Portalu.

 2. Lemon-trip.com pomaga w uzyskaniu większej ilości Klientów , jednak nie gwarantuje przydatności handlowej. Całość ryzyka co do jakości i skuteczności prezentacji ponosi Klient.  

 3. W żadnym wypadku Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Klienta

 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z ofertą Klienta , a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami , zapytaniami czy podpisanymi umowami.

 5. Odpowiedzialność Portalu ograniczona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Portalu, w tym w szczególności ale nie wyłącznie: pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, błąd oprogramowania, uszkodzenie sprzętu komputerowego, zaniechania podwykonawców, strajk, spory sądowe i pracownicze, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Lemon-trip.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Klientów , które skutkują niezgodnością z rzeczywistością umieszczonych obiektów.

 7. Portal nie bierze odpowiedzialności za obrazy wyświetlane z kamer internetowych Klientów .

 

§8

Skutki naruszenia regulaminu

 

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu skutkuje to możliwością bezzwłocznego pozbawiania Klienta wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Umowy . W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej opłaty poniesionej na rzecz Portalu.
 2. Za naruszenie Regulaminu uważa się również działania zmierzające do jego obejścia oraz działanie na szkodę Portalu, w tym również wyrażanie złej opinii o firmie Fradnet Agencja Interaktywna , bez postaw.

 3. Klient może złożyć wniosek reklamacyjny, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie są wykonywane nieprawidłowo lub nie są wykonywane.  Firma rozpaczy reklamację w ciągu  14 dni roboczych , od daty jej otrzymania. Portal może odmówić rozpatrzenia reklamacji ,jeżeli minęło 90 dni od ujawnienia się przyczyny reklamacji.  

 

§9

Korespondencja elektroniczna

 

 1. Dokonanie aktywacji prezentacji obiektu na Stronie WWW oznacza zgodę na przetwarzanie danych zawartych w nim w celu marketingowym.
 2.  Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Portalu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Portalowi usunięcie swoich danych z jego bazy.

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Portalu z tego tytułu zostaje wyłączona.

 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od lemon-trip.com dotyczących jej oferty oraz ofert jej partnerów biznesowych, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Fradnet Agencja Interaktywna oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku.

 

§10

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fradnet Agencja Interaktywna danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Za datę złożenia oświadczenia przez Klienta uważa się datę aktywacji Usługi Strony WWW.

 3.  Oświadczenie Klienta oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia Umowy.

 

§11

Upoważnienie do korzystania z utworów

  

 1. Lemon-trip.com oświadcza, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Klienta do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Portalu oraz Usługi Strony WWW, utworów.
 2. Utwory stają się własnością Klienta, który automatycznie przekazuje prawa autorskie firmie Fradnet Agencja Interaktywna w celach reklamowych.

 

§12

Klauzula salwatoryjna

  

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

§13

Zmiany i czas obowiązującego Regulaminu

  

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2013r. , ostatnia aktualizacja 14.01.2019r.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Portalu.

 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na Stronie Internetowej Portalu

 4. W przypadku dokonania zmiany zasad odpłatności za korzystanie z Usługi Strony WWW Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z korzystania z Usługi w terminie 7 dni od daty obowiązywania zmienionego Regulaminu. Rezygnacja nie wpływa na obowiązki Klienta wynikające z korzystania z Serwisu www.lemon-trip.com

 5. Portal zastrzega prawo całkowitego wyłączenia Usługi Strony WWW.        

 6. Wyłączenie usługi Strony WWW nie wpływa na obowiązek uiszczenia opłaty Abonamentowej wynikającej z korzystania z Serwisu www.lemon-trip.com

 7. O wyłączeniu Usługi Portal poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przekazanie odpowiedniej informacji na aktualny adres email Klienta.

 

§14

Cesja praw

 

Portal zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

                                                    

 

§15     

Wybór prawa i sądu

  

 1. Regulamin i świadczone na jego podstawie Usługi podlegają prawą Unii Europejskiej
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy