Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez LEMON-TRIP.COM informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, tzw. „cookies”.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.lemon-trip.com/pl/
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fradnet Agencja Interaktywna Siciński Krzysztof.
  3. Kontakt z operatorem odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.lemon-trip.com/pl/kontakt
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Cel i zakres danych wynika również ze zgody Klienta lub Licencjodawcy, lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym lub Aplikacji. Przykładowo, jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych.
  6. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
   1. Prowadzenie newslettera (komunikacja marketingowa)
   2. Prowadzenie systemu komentarzy
   3. Prowadzenie forum internetowego
   4. Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych e. Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
   5. Obsługa zapytań przez formularz
   6. Prezentacja oferty lub informacji
   7. Tworzenie konta użytkownika
   8. Udostępnianie książek
   9. Kontakt
   10. Udostępnianie informacji na stronie internetowej (np. informacji o
    planowanych przelotach, statystykach podróży, restauracjach, obiektach noclegowych, zabytkach, liniach lotniczych, lotnisk, rodzajach samolotów itp.)
  7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora lub poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Zabezpieczenie danych osobowych
  1. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
  2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem
   2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
   3. Regularna aktualizacja haseł administracyjnych wykorzystywanych przez Operatora
   4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
  2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
   1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
   2. czas nadejścia zapytania,
   3. czas wysłania odpowiedzi,
   4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   7. informacje o przeglądarce użytkownika,
   8. informacje o adresie IP,
   9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
   10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
  3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
   1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
    2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
    3. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
   2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
   3. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje szereg praw, które przysługują Ci jako osobie, której dane osobowe dotyczą. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o skontaktowanie się z nami, na wskazane na wstępie Polityki prywatności dane kontaktowe.
   4. Każdej osobie przysługuje w każdym czasie prawo do:
    1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.)
    2. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, i
     które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
    3. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
    4. żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).
   5. Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.
   6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba wyrażająca zgodę ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
   8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
   9. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Serwisu Internetowego lub Aplikacji, przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności danej osoby w ramach Serwisu Internetowego lub Aplikacji, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.
   10. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta lub Licencjodawcy, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
   11. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Klient lub Licencjodawca miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich.
   12. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres czasu.
   13. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
  4. Informacje w formularzach
   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
   2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
   3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
   4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
  5. Istotne techniki marketingowe
   1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
   2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
   3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
   4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
   5. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować ofertę na stronie. Korzystając z technologii
    Hotjar, operator uzyskuje pełniejsze zrozumienie doświadczeń użytkowników (np. ile czasu spędzają użytkownicy na poszczególnych stronach, które łącza klikają, co im się podoba lub nie podoba itp.). Na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników możemy lepiej dostosować ofertę naszej firmy. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia informacji dotyczących zachowania naszych użytkowników oraz informacji na temat ich urządzeń (w szczególności adres IP urządzenia (gromadzony i przechowywany tylko w formacie anonimowym), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzenia), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), preferowany język używany do przeglądania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w profilu użytkownika, który został oznaczony pseudonimem. Informacje te nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie są powiązane z innymi danymi dotyczącymi użytkowników.
   6. Operator stosuje również Google AdSense, co oznacza, że na stronie mogą być widoczne reklamy emitowane w ramach tego programu. Nie decydujemy o treści tych reklam. Reklamy są dopasowywane na podstawie algorytmu wykorzystywanego przez program Google AdSense. Ustawieniami reklam możesz zarządzać bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. Udział w programie Google AdSense wiąże się z zaimplementowaniem w ramach strony kodu monitorującego wykorzystującego pliki cookies firmy Google LLC
  6. Informacja o plikach cookies
   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
   4. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
   5. Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia).
   6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   7. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika).
   8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
   9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), X Corp. (X Corp. z siedzibą w USA).
   11. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi rekomendacje i reklamy dopasowane do niego.
   12. Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
   13. W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe. Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Dlatego wierzymy, że atrakcyjniejsze i bardziej praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.
   14. Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej.
   15. Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików cookies będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.